image6

Transfer fiyatlandırmasında yeni belgelendirme yükümlülükleri açıklandı (25.2.2020)

25.2.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı CK ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da değişiklik yapılmıştır. Karar’da yıllık transfer fiyatlandırması raporu ile genel rapor ve ülke bazlı rapor hazırlama yükümlülükleri de açıklanmıştır. 


Yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlanması gereken işlemler;


- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemler

- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemler

- Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemler

- Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı şubelerle ve serbest bölgede bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler


Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun kurumlar vergisi beyanname verme süresinin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi inceleme elemanlarına ibrazı zorunludur.


Genel rapor: 


Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar beyannamesi ekinde yer alan bilanço aktif büyüklüğü ve gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükelleflerince hazırlanır. Rapor, hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanır, istenmesi durumunda idareye veya vergi inceleme elemanlarına ibraz edilir. İlk genel rapor 2019 yılına ilişkin olarak hazırlanacaktır.


Ülke bazlı rapor: 


Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlamak ve elektronik ortamda idareye sunmak zorundadır. İlk ülke bazlı rapor 2019 hesap dönemi için 31.12.2020 tarihine kadar hazırlanacak ve elektronik ortamda idareye sunulacaktır.


Transfer fiyatlandırma belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi durumunda örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş olan vergiler için vergi ziyaı %50 indirimli uygulanacaktır.

Değerli Konut Vergisi'nde değişiklikler yapıldı, uygulama 2021 yılına ertelendi (20.2.2020)

20.2.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan Değerli Konut Vergisi hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. 


Bu çerçevede, değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemelerin dikkate alınması uygulanmasına son verilmiştir. Bunun yerine belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır.
 

Gelir durumuna bakmaksızın Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar muafiyet kapsamına alınmıştır.
 

Değerli konut vergisinin matrahı 5.000.000 lirayı aşan kısmı olarak belirlenmiş ayrıca vergi tarifesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


5.000.000 ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil); 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)


10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil); 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için (Binde 6)


10.000.000 TL’den fazla olanlar; 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için (Binde 10)


Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyetin başlangıcı 2021 yılına ertelenmiştir. Bu sebeple, 2020 yılına ilişkin olarak beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecektir. 


Değerli konut vergisinin uygulamasında bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.

Değer Artış Payı uygulaması yürürlüğe girdi (20.2.2020)

20.2.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesiyle 3194 sayılı Kanun’a Ek Madde 8 eklenerek “değer artış payı” uygulanmaya konmuştur.


Kanun maddesine göre; 


Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilir.


İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer’i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. 


Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır.


Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

Kanun yolundan vazgeçme ile ilgili VUK Tebliği yayımlandı (20.2.2020)

20.2.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 517 sayılı VUK Genel Tebliği’nde “kanun yolundan vazgeçme” müessesesinin uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.


Kanun yolundan vazgeçme uygulaması çerçevesinde vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçilmesi halinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirim uygulanacaktır.

  

Kapsam


Bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için;


1. Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,

2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması,

3. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması

şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.


Bu itibarla, örneğin;


- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde dava açılmaması nedeniyle davanın süre aşımı gerekçesiyle reddi yönünde verilen,

- Davanın ehliyet yönünden reddi şeklinde verilen,

- İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde verilen,

- Vergi mahkemesince verilip istinaf yolu açık olmayan kesin nitelikli,

- Bölge idare mahkemesince verilip temyiz yolu açık olmayan kesin nitelikli,

- Danıştayın bozma kararı üzerine verilen,

- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmamış olan davalarda verilen,

- Beyanname verilmesi üzerine tahakkuk fişi esasına göre yapılan tarhiyatlara açılan davalarda verilen,

- 213 sayılı Kanun kapsamında yapılan şikâyet yoluyla müracaatın reddi üzerine açılan davalarda verilen,

- Ödeme emrinin tebliği, haciz gibi takip ve tahsilat işlemlerine karşı açılan davalarda verilen

kararlar ile buna benzer kararlar kanun yolundan vazgeçme müessesesi kapsamında değildir.


Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, tahakkuk edecek vergi ve/veya cezaların hesaplanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate alınacaktır. Örneğin, vergi mahkemesince verilen karara karşı bölge idare mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmuş ve bunun üzerine bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık olan karara karşı kanun yolundan vazgeçilmiş olması hâlinde, kaldırılan ve/veya tasdik edilen vergi ve/veya ceza tutarı üzerinden tahakkuk edecek vergi ve cezaların hesaplanmasında, vergi mahkemesince verilen karar değil bölge idare mahkemesince verilen karar esas alınacaktır.


Kanun yolundan vazgeçme durumunda tahakkuk edecek vergi ve/veya cezalar


Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararına göre;


- Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin %60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek,

- Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecek,

- Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda, verginin tamamı ve vergi ziyaı cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin edilecek,

- Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i tahakkuk edecek, kalan %75’i terkin edilecek, bu kapsamdaki cezaların tasdik edilmesi hâlinde ise cezaların %75’i tahakkuk edecek, kalan %25’i terkin edilecektir.


Yargı mercilerince vergi ve/veya cezaların kısmen tasdik edilmesi kısmen kaldırılması durumunda da vergi ve/veya cezalar, tasdik edilen ve kaldırılan kısmına göre yukarıda yer verilen oranlarda tahakkuk edeceğinden tahakkuk edecek kısımlar dışında kalan tutarlar terkin edilecektir.


İndirim uygulaması


Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Tahakkuk eden tutarların vadesinde ödenmemesi kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen tutarlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


Tahakkuk eden vergilere 213 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar gecikme faizi hesaplanır.


Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden sonra kalan %80’lik kısmı üzerinden hesaplanır. Ancak, mahkeme kararında tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmaz. Dolayısıyla, vergide söz konusu indirim ancak, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilir.


İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve vergi cezaları ile gecikme faizinin birlikte ve tamamen (indirilen kısımları hariç) süresinde ödenmesi şarttır. Bu itibarla, ödemenin süresinde yapılmaması veya ödenmesi gereken gecikme faizi, vergi ve cezaların tamamı yerine bir kısmının ödenmesi durumunda söz konusu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

image7

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinde KDV tevkifatı uygulaması başlıyor

14.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:30) ile;


 • Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde 1 Mart 2020 tarihinden itibaren alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, uygulanacak usul ve esaslar açıklamış, ayrıca, 6428 sayılı Kanun kapsamında, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin KDV’den istisna olduğu belirtilmiştir. 

  

 • Diğer taraftan, Tebliğ’de belirtildiği üzere, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan      sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon, görüntüleme hizmetleri ve yemek hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerde uygulanacak KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması 1.3.2020 tarihine ertelendi (10.2.2020)

9.2.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile pilot iller (Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya) dışındaki illerdeki beyanname uygulaması 1.3.2020 tarihine ertelenmiştir. 

Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 1 ay uzatılmıştır (7.2.2020)

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 07.02.2020 tarihli ve EVK-3/2020-1 sayılı Emlak Vergisi Sirküleri ile Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 1 ay uzatılmıştır.


Böylece 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin birinci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Tebliği'nde değişiklik oldu (5.2.2020)

5.2.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 


Tebliğ’le birlikte Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ayın sonu olarak değiştirilmiştir. 


Tebliğe göre; 


-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 


-Beyan dönemleri; 

a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 

b) Diğerleri için üç aylık, olarak belirlenmiştir. 


-Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 


-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.


-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.


image8

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kılavuzları yayımlandı (22.1.2020)

Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçmiştir.


Söz konusu beyannamenin kullanılmasına ilişkin olarak GİB ve SGK tarafından ortak olarak hazırlanan kılavuzlara aşağıdaki adresten ulaşılabilir. 

 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html


e-Defter beratlarının geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihi için son tarih 31.1.2020

Gelir İdaresinden yapılan 16.01.2020 tarihli duyuruda e-Defter beratlarını geçici vergi dönemleri bazında yüklemek isteyenlerin bu tercihlerini 31.01.2020 tarihine kadar e-Defter uygulamasından gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir. Bu tarihe kadar tercih yapmayan mükelleflerin aylık yükleme seçeneğini tercih ettiği kabul edilecektir.  

image9

Plastik poşet dışındaki ürünlerde de geri kazanım katılım payı uygulaması başladı (15.1.2020)

31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de (4.mükerrer) yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile plastik poşetler dışındaki diğer kalemlerden (lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj) geri kazanım katılım payı alınması uygulaması başlamıştır. 


Bu Yönetmelik kapsamında, poşetler hariç, aşağıdaki (1) sayılı listede yer alan ürünler (lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj) için geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1.1.2020 tarihinden itibaren söz konusu ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi/ithalatın gerçekleşmesi ile başlamaktadır.


Bu çerçevede Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24.2.2020 tarihinde verilecektir.


Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden sadece yurt içinde piyasaya arz edilenlere geri kazanım katılım payı uygulanacaktır. Ayrıca, geri kazanım/geri dönüşüm yolu ile elde edilenlerden bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için de geri kazanım katılım payı alınacaktır.


 • Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçı gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınacaktır.
 • Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin tedarik amaçlı üretilmesi halinde üreticilere bu ürünler için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmayacaktır. Tedarikçilerden temin edilen ürünlere kendi adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak ve kendini üretici/piyasaya süren olarak tanıtmak sureti ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınacaktır.
 • Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden serbest dolaşıma sokulmak sureti ile millileştirilen ürünler ithalatçı gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt içinde piyasaya arz edilmiş sayılır ve ithalatçılardan geri kazanım katılım payı alınacaktır.
 • Yönetmelik kapsamında yer alan tasfiye halindeki ürün ve eşyalardan yalnızca asli amacına uygun olarak kullanılmak üzere satış işlemi gerçekleştirilenler için geri kazanım katılım payı alınacaktır.
 • Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için araç ile elektrikli ve elektronik eşyayı piyasaya sürenler tarafından beyan yapılacak; ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.
 • Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal eşya/parçası olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri sadece araç ile elektrikli ve elektronik eşya üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak şartıyla piyasaya sürenler tarafından beyan yapılacak; ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir. Orijinal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münferit olarak piyasaya arz edilen Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı beyanı yapılacak ve geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.
 • Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ ve madeni yağların Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılacak; ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.

image10

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için ayrı kod, parola ve şifre kullanılabilecek (14.1.2020)

13.01.2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili duyuru yapıldı (10.1.2020)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin ortak alınması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda;


 • "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması uygulamasına 1.1.2020 tarihinden itibaren (2020 Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) geçildiği,


 • 2020 Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacağı,
   
 • e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020 Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerektiği,
   
 • e-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

500 TL'ye kadar perakende satışlarda e-arşiv fatura düzenlenme şartları açıklandı (10.1.2020)

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre;


e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. 


Yukarıda belirtilen 483 No’lu VUK Genel Tebliği’nin ilgili maddesi ise şöyledir:


MADDE 6 – (1) YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden;  2016 yılı veya müteakip yıllar satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi, bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin, 397 sayılı ve  433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen e-Defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır. Bu muafiyet söz konusu koşulları sağlayan mükelleflerce sonradan açılacak şube işyerleri için de geçerli olacaktır. Ancak bu imkandan yararlanılabilmesi için (397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen e-Fatura Portalı aracılığıyla e-Arşiv Faturası düzenlenmesi hali hariç) düzenlenen e-Arşiv Faturaların bir örneğinin belgenin oluşturulmasını müteakiben; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesinin sağlanması zorunludur. Diğer taraftan, mükelleflere e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi konusunda GİB’den izin alarak hizmet veren özel entegratör kuruluşlar, her e-Arşiv Faturasının kendi bilgi işlem sistemleri aracılığı ile oluşturulmasını e-Arşiv Raporu ile GİB’e raporlanmasını garanti edecek tedbirleri almak zorundadır.

image11

Kuyumcular mücevherat satışında 4.200 TL'ye kadar ÖKC fişi düzenleyebilecek (4.1.2020)

4.1.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:514) ile ; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım faaliyetinde bulunan mükelleflerin, altın, gümüş, platin, inci, elmas gibi kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan üretilen eşya satışlarında, fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, işlemin gerçekleştiği yılda geçerli haddin (2020 yılı için 1.400 TL) 3 katı (2020 yılı için 4.200 TL) olarak uygulanması sağlanmak suretiyle, (ilgili VUK Genel Tebliğleri gereğince Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi düzenlenme zorunluluğu bulunan satışlar, 213 sayılı Kanunun 232’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlere ve fatura düzenleme limiti altında kalmakla birlikte fatura isteyenlere yapılan satışlar hariç olmak üzere), bedeli işlemin gerçekleştiği yılda geçerli fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin had ile bunun 3 katına tekabül eden tutar arasındaki satışlarda da ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenebilmesi imkanı getirilmiştir.

5.000/30.000 TL ve üzeri kağıt fatura için son tarih 7.1.2020 (3.1.2020)

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan duyuruda; e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce Başkanlık e-Belge portalı üzerinden düzenlenecek 5.000/30.000 TL ve üzeri e-Arşiv Faturalar ile ilgili olarak, mükelleflerin 7 günlük uygulamaya uyum süreleri bulunduğu, bu itibarla, dileyen mükelleflerin 7.1.2020 Salı günü akşam Saat 24:00’e kadar (Çarşamba gününe geçilmeden) bu kapsamda düzenlemeleri gereken e-Arşiv Faturalarını kağıt fatura olarak düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. 


Söz konusu süre 30.000 TL’yi aşan ihracat faturalarında da geçerli olacaktır.

Tavuk yumurtası, balık ve mobilya teslimindeki KDV oranları indirildi (2.1.2020)

2.1.2020 tarihli Resmi Gazete (Mükerrer)’de yayımlanan 1994 sayılı CK ile;


 • Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e,


 • Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirilmiştir.


 • GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

image12

İhracat karşılığı yurda getirilen dövizlerin bankalara satış zorunluluğu kalktı (1.1.2020)

 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete (5.Mükerrer)’de yayımlanan İhracat Bedelleri Hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile yurda getirilen dövizlerin bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır. 


Tebliğ’de yer alan önemli düzenlemeler şöyledir:


 • Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.


 • İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.


 • İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.


 • Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenir.


 • 31.12.2019 itibariyle açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanır.


 • İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkündür.